นักลงทุนสัมพันธ์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 04/11/2565

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  Miss Sunee Seripanu 345,181,120 43.58
2.  Mindo Asia Investments Limited 70,000,000 8.84
3.  นายพีรนาถ โชควัฒนา 20,731,900 2.62
4.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 17,924,500 2.26
5.  นางสาวสุณี เสรีภาณุ 17,509,500 2.21
6.  กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 17,346,400 2.19
7.  Mr. Virach Seripanu 14,500,000 1.83
8.  นางปรารถนา มงคลกุล 12,971,000 1.64
9.  บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 11,811,000 1.49
10.  กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 10,373,900 1.31