นักลงทุนสัมพันธ์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 23/02/2566

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นางสาวสุณี เสรีภาณุ 346,807,020 43.79
2. Mindo Asia Investments Limited 56,000,000 7.07
3. นายพีรนาถ โชควัฒนา 20,967,900 2.65
4. นางสาวสุณี เสรีภาณุ 17,509,500 2.21
5. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 17,346,400 2.19
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 17,029,100 2.15
7. Mr. Virach Seripanu 14,500,000 1.83
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,134,990 1.66
9. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 12,480,000 1.58
10. นางปรารถนา มงคลกุล 12,441,000 1.57