นักลงทุนสัมพันธ์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 08/09/2566

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. Miss Sunee Seripanu 347,057,020 43.82
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 32,310,830 4.08
3. นายพีรนาถ โชควัฒนา 22,113,000 2.79
4. นางสาวสุณี เสรีภาณุ 17,509,500 2.21
5. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 17,346,400 2.19
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 17,029,100 2.15
7. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 15,345,000 1.94
8. Mr. Virach Seripanu 14,500,000 1.83
9. นางปรารถนา มงคลกุล 12,510,000 1.58
10. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 10,073,900 1.27