นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่
448, 450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-329-1050-6
อาคารแม็ค ดีไซน์เซ็นเตอร์
2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-117-9999
อาคารแม็ค สตูดิโอ
4 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-117-9999
เว็บไซต์ www.mcgroupnet.com
เลขทะเบียนบริษัท 0107556000230
ประเภทธุรกิจ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกาย และไลฟ์สไตล์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
ทุนจดทะเบียน 396,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 396,000,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 792,000,000 หุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 22 – 27
เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02 034 0000
โทรสาร: 02 034 0100
โดยนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ
นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ
นางสาวลสิตา มากัต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือ
นายบดินทร์ ลาภรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10985