นักลงทุนสัมพันธ์
Latest News
27/09/2564
แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
09/09/2564
รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
26/08/2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข Record Date)
26/08/2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
26/08/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
งบการเงินล่าสุด
ประจำปี 2564
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564
Event Calendar
28 ต.ค. 2564
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
16 ก.ย. 2564
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 4/2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday