นักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์:
นายปิยะ โอฬารริกสุภัค
ที่อยู่:
2 ซอย 5 ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: +66 (0)2 117-9999 ต่อ 1210
โทรสาร: +66 (0)2 117-9998
อีเมล์: ir@mcgroupnet.com

เลขานุการบริษัท
นางสาวแสงเพ็ญ จันทร์เรือง
ติดต่อ:
โทรศัพท์: +662 117 9999 ต่อ 1125
อีเมล์: sangpen.c@mcgroupnet.com