นักลงทุนสัมพันธ์
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่น ๆ และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้

วันผลประกอบการ ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันขึ้นเครื่องหมาย
XD
วันจ่ายเงินปันผล
01 ก.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 เงินปันผล 0.50 บาท 28 ก.พ. 67 12 มี.ค. 67
01 ก.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66 เงินปันผล 0.36 บาท 02 พ.ย. 66 24 พ.ย. 66
01 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 เงินปันผล 0.45 บาท 22 ก.พ. 66 09 มี.ค. 66
01 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65 เงินปันผล 0.28 บาท 03 พ.ย. 65 25 พ.ย. 65
01 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 เงินปันผล 0.32 บาท 24 ก.พ. 65 10 มี.ค. 65
01 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 เงินปันผล 0.20 บาท 04 พ.ย. 64 25 พ.ย. 64
01 ก.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 เงินปันผล 0.35 บาท 25 ก.พ. 64 11 มี.ค. 64
01 ก.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63 เงินปันผล 0.20 บาท 05 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63
01 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 เงินปันผล 0.35 บาท 20 ก.พ. 63 04 มี.ค. 63
01 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62 เงินปันผล 0.30 บาท 22 ต.ค. 62 13 พ.ย. 62
01 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 เงินปันผล 0.35 บาท 01 มี.ค. 62 12 มี.ค. 62
01 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61 เงินปันผล 0.40 บาท 06 พ.ย. 61 28 พ.ย. 61
01 ก.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 เงินปันผล 0.30 บาท 11 เม.ย. 61 03 พ.ค. 61
01 ม.ค. 60 - 30 มิ.ย. 60 เงินปันผล 0.45 บาท 23 ส.ค. 60 08 ก.ย. 60
01 ก.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 เงินปันผล 0.50 บาท 27 เม.ย. 60 19 พ.ค. 60
01 ม.ค. 59 - 30 มิ.ย. 59 เงินปันผล 0.40 บาท 23 ส.ค. 59 09 ก.ย. 59
01 ก.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 เงินปันผล 0.40 บาท 28 เม.ย. 59 19 พ.ค. 59
01 ม.ค. 58 - 30 มิ.ย. 58 เงินปันผล 0.35 บาท 26 ส.ค. 58 11 ก.ย. 58
01 ก.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 เงินปันผล 0.40 บาท 30 เม.ย. 58 21 พ.ค. 58
01 ม.ค. 57 - 30 มิ.ย. 57 เงินปันผล 0.40 บาท 27 ส.ค. 57 12 ก.ย. 57
01 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 เงินปันผล 0.23 บาท 06 พ.ค. 57 21 พ.ค. 57
01 ก.ค. 56 - 30 ก.ย. 56 เงินปันผล 0.15 บาท 27 พ.ย. 56 12 ธ.ค. 56
01 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 56 เงินปันผล 0.125 บาท 29 ส.ค. 56 13 ก.ย. 56
01 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 56 เงินปันผล 0.225 บาท 15 ก.ค. 56 30 ก.ค. 56