นักลงทุนสัมพันธ์
การประชุมผู้ถือหุ้น
ปี :
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เผยแพร่วันที่ 26 กันยายน 2566)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
ดาวน์โหลด
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ดาวน์โหลด
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์ม ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ค. แบบฟอร์มส่งคำถาม ดาวน์โหลด