นักลงทุนสัมพันธ์
การประชุมผู้ถือหุ้น
ปี :
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์ม ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ค. แบบฟอร์มส่งคำถาม ดาวน์โหลด