นักลงทุนสัมพันธ์
งบการเงิน
2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2567 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2567 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
2566
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
2565
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบ) ดาวน์โหลด
2564
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
2563
งบการเงิน ประจำปี/2563 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
2562
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
2561
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
2560
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
2559
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
2558
งบการเงินรายปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
2557
งบการเงินรายปี 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน) ดาวน์โหลด
2556
งบการเงินรายปี 2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
2555
งบการเงินรายปี 2555 ดาวน์โหลด