การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทยังคงยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจนตระหนักและยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายควบคู่ ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและทุกคน ได้นำไปปฏิบัติในการทำงานจนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. การกำหนดกลยุทธ์ความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาความมั่นคงและยั่งยืนของบริษัท
  2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
  3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องชอบธรรม ปราศจากการทุจริตและติดสินบนใดๆ
  4. การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน
  5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน การกำหนดค่าจ้าง สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการไม่จ้างแรงงานที่เด็กและแรงงานผิดกฎหมาย
  6. การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
  7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
  8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการดำเนินงานของบริษัท และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและสังคม
  9. การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตของบริษัทในระยะยาว