มิติด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ
เอกสาร
การบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณธุรกิจ ดาวน์โหลด
การเชิญชวนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC ดาวน์โหลด
การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ดาวน์โหลด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง ดาวน์โหลด