นักลงทุนสัมพันธ์
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่
ปี 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
งบการเงิน ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564 ดูเว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ดูเว็บแคสต์
วีดีโอบริษัท แม็คกรุ๊ป ดูเว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ดูเว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ดูเว็บแคสต์