นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2559
31/12/2559
2560
31/12/2560
2561
30/06/2561
2562
30/06/2562
2563
30/06/2563
ไตรมาส
3/2564
31/03/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 5,196.25 5,081.79 4,826.51 4,289.60 4,083.95 5,412.42
หนี้สินรวม 910.22 914.09 546.86 529.33 491.82 1,825.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,160.85 4,024.43 4,133.98 3,684.98 3,581.35 3,574.48
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
รายได้รวม 4,485.42 4,319.90 4,191.38 3,737.01 3,217.31 2,709.92
กำไรสุทธิ 842.86 609.41 656.75 305.80 407.09 428.72
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.05 0.76 0.82 0.38 0.51 0.54
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 17.85 13.45 15.19 6.05 10.91 12.28
ROE(%) 20.77 14.89 15.89 7.82 11.20 13.13
อัตรากำไรสุทธิ(%) 18.79 14.11 15.67 8.18 11.20 15.88