วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์

เพื่อสร้างประสบการณ์ในการจับจ่ายสินค้าอันน่าจดจำให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบริการที่ดี การคัดสรรสินค้าคุณภาพ และความคุ้มค่า เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ
  • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  • เป็นสถานที่ทำงานแห่งความสุขที่พนักงานมีความภูมิใจในองค์กร
  • ได้รับความไว้วางใจด้านผลตอบแทนระยะยาวจากนักลงทุน และผู้ถือหุ้น

ค่านิยมองค์กร
M : Motivation (แรงจูงใจ) มีแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
C : Commitment (ความยึดมั่น) ยึดมั่นในคำสัญญาต่อลูกค้าและคู่ค้าตามหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต
W : Willingness (ความตั้งใจ) ดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจในทุกส่วนของงานเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดทั้งสินค้าและบริการ
A : Appreciation (การชื่นชมยินดี) ชื่นชมและเคารพในการทำงานของเพื่อนพนักงาน ให้เกียรติและมีน้ำใจต่อกันทั้งภายในหน่วยงานและทั่วทั้งองค์กร
Y : Yes-minded (ความคิดบวก) คิดบวกต่อทุกเรื่องที่พบเจอ พร้อมแก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์ และเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก