คณะกรรมการตรวจสอบ
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Management Development Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania
 • Certificate in Inno - Leadership program, INSEAD University (France)
 • Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia University
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่่ SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บูโอโน
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์
 • กรรมการ บจ. วัน ออริจิ้น
 • ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมป์)
ประสบการณ์
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส
 • กรรมการอิสระ บจ. นกสกู๊ตแอร์ไลน์
 • กรรมการ บจ. เอสจีแคปปิตอล (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษา สำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา เสตท เทมเป รัฐอริโซนา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสท์ทัน ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ธอิสทัน บอสตัน แมสซาซูเซตส์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการ บจ. ลุค บาลานซ์
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิสเซส
 • กรรมการ บจ. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. ไวกิ้ง มอเตอร์ส
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. โตเกียวมารีนเซ๊าท์อีสต์ (อาคเนย์) บริการ
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. กรีนสปอต
 • กรรมการ บมจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ นนทบุรี
 • กรรมการ บจ. แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยี่ส์ (ไทย)
 • กรรมการ บจ. อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนท์ ฟาซิลิตี้ส์
 • กรรมการ บจ. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี จำกัด
ประสบการณ์
 • กรรมการ บจก. เอส.พี.ซี. พรีเชียส เมททอล
 • กรรมการ บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย
นายสมชัย อภิวัฒนพร
นายสมชัย อภิวัฒนพร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 46 ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการ บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง
 • กรรมการ บจ. วินเนอร์แมน
 • กรรมการ บจ. ว้าว มี
ประสบการณ์
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟอร์รั่ม จำกัด
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต)
 • ประธานกรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการวิชาชีพ ด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี