คณะกรรมการตรวจสอบ
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Management Development Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania
 • Certificate in Inno - Leadership program, INSEAD University (France)
 • Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia University
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่่ SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บูโอโน
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์
 • กรรมการ บจ. วัน ออริจิ้น
 • ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมป์)
ประสบการณ์
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส
 • กรรมการอิสระ บจ. นกสกู๊ตแอร์ไลน์
 • กรรมการ บจ. เอสจีแคปปิตอล (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษา สำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
นางอุสรา ยงปิยะกุล
นางอุสรา ยงปิยะกุล
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยื่น
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • MBA, Business Communication, Bentley College, Boston, 1991.
 • BBA, major in marketing, Assumption Business Administration College, 1986
 • MS 5, St. Joseph Convent School, 1982.
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • ตั้งแต่ 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.สยามพิวรรธน์
ประสบการณ์
 • 2552-2560 SVP Beauty & Import Division, บจ. เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป
 • 2547-2551 VP Marketing, บมจ.โรบินสัน
 • 2543-2546 Consumer Insurance Marketing Head, บจ. อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส
 • 2542-2543 Account Director, Client Service Department , Wounderman Cato Johnson
นายศิวัตร เชาวรียวงษ์
นายศิวัตร เชาวรียวงษ์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยื่น
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 314/2565
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 13/2565
 • โค้ชจุดแข็งขั้นสูงที่ได้รับการรับรอง สถาบันแกลลัพ 2562
 • Tap the power of Mindfulness for your organization, Search Inside Yourself, 2562
 • โค้ชองค์กร สถาบันโค้ชยู (ออสเตรเลีย) 2561
 • หลักสูตรผู้นำองค์กรระดับสูง กรุ๊ปเอ็ม และ ฮาร์วาร์ด 2558
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการ บจ. มากุโระ กรุ๊ป
 • ที่ปรึกษา SIX Network บล็อกเชน เทคโนโลยี
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด
ประสบการณ์
 • ผู้ร่วมก่อตั้งและ อาจารย์ หลักสูตร Digital marketing Communication มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. คินเนติค เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. กรุ๊ปเอ็ม พร็อพไพรเอทเทอร์รี่ มีเดีย
 • กรรมการ บจ. กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. มีเดียคอม (ประเทศไทย)
 • กรรมการ และ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เอ็มอินเตอร์แอคชั่น
 • กรรมการ บจ. เอ็มอินเตอร์แอคชั่น
 • กรรมการ และ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 • รองประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร และ กรรมการบริษัท บมจ. สยามทูยู
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอดีเวนเจอร์ จำกัด ในเครือ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย