คณะกรรมการบริษัท
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
 • ประธานกรรมการ
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร The role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 • กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกา กับดูแลกจิ การ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง
 • ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ. แม็คกรุ๊ป
 • ประธานกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บมจ. บูโอโน (ประเทศไทย)
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการ บจ. ท๊อป ที 2015
 • กรรมการ / เหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ว
ประสบการณ์
 • กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บจ. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสซีจี เซรามิกส์
 • ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลดิ้ง
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวสุณี เสรีภาณุ
นางสาวสุณี เสรีภาณุ
 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยื่น
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง
 • ประธานกรรมการ บจ. วินเนอร์แมน
 • ประธานกรรมการ บจ. ว้าว มี
 • ประธานกรรมการ บจ. แม็คจีเนียส
 • ประธานกรรมการ บจ. ท๊อป ที 2015
 • ประธานกรรมการ บจ. อโรมาธิค แอคทีฟ
 • กรรมการ บจ. แม็คมิลเลี่ยน (ไทยแลนด์)
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิแม็คกรุ๊ปเพื่อสังคมไทย
ประสบการณ์
 • ประธานกรรมการ บจ. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต)
 • ประธานกรรมการ บจ. ลุค บาลานซ์
 • ประธานกรรมการ บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ บจ. มิลเลเนี่ยม (1975)
 • กรรมการ บจ. เอสเอส ชาลเล้นจ์
 • กรรมการ บจ. นายายอาม เรียลเอสเตท
 • กรรมการ บจ. อมตะ แอพพาเรล
นายวิรัช เสรีภาณุ
นายวิรัช เสรีภาณุ
 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ
 • กรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการ บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง
 • กรรมการ บจ. วินเนอร์แมน
 • กรรมการ บจ. ว้าว มี
 • กรรมการ บจ. แม็คจีเนียส
 • กรรมการ บจ. อโรมาธิค แอคทีฟ
 • กรรมการ บจ. ท๊อป ที 2015
 • กรรมการ บจ. แม็คมิลเลี่ยน (ไทยแลนด์)
ประสบการณ์
 • กรรมการ บจ. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต)
 • กรรมการ บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ บจ. ลุค บาลานซ์
 • กรรมการ บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส
 • กรรมการ บจก. อมตะ แอพพาเรล
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Management Development Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania
 • Certificate in Inno - Leadership program, INSEAD University (France)
 • Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia University
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่่ SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บูโอโน
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์
 • กรรมการ บจ. วัน ออริจิ้น
 • ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมป์)
ประสบการณ์
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส
 • กรรมการอิสระ บจ. นกสกู๊ตแอร์ไลน์
 • กรรมการ บจ. เอสจีแคปปิตอล (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษา สำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
นายกฤษณ์ จันทโนทก
นายกฤษณ์ จันทโนทก
 • กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Director Certification Program (DCP)
 • Financial Statements for Directors (FSD)
 • หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ สําหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เอไอเอ ประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประสบการณ์
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยประกันชีวิต
 • ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นางอุสรา ยงปิยะกุล
นางอุสรา ยงปิยะกุล
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยื่น
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • MBA, Business Communication, Bentley College, Boston, 1991.
 • BBA, major in marketing, Assumption Business Administration College, 1986
 • MS 5, St. Joseph Convent School, 1982.
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • ตั้งแต่ 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.สยามพิวรรธน์
ประสบการณ์
 • 2552-2560 SVP Beauty & Import Division, บจ. เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป
 • 2547-2551 VP Marketing, บมจ.โรบินสัน
 • 2543-2546 Consumer Insurance Marketing Head, บจ. อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส
 • 2542-2543 Account Director, Client Service Department , Wounderman Cato Johnson
นายศิวัตร เชาวรียวงษ์
นายศิวัตร เชาวรียวงษ์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยื่น
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 314/2565
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 13/2565
 • โค้ชจุดแข็งขั้นสูงที่ได้รับการรับรอง สถาบันแกลลัพ 2562
 • Tap the power of Mindfulness for your organization, Search Inside Yourself, 2562
 • โค้ชองค์กร สถาบันโค้ชยู (ออสเตรเลีย) 2561
 • หลักสูตรผู้นำองค์กรระดับสูง กรุ๊ปเอ็ม และ ฮาร์วาร์ด 2558
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการ บจ. มากุโระ กรุ๊ป
 • ที่ปรึกษา SIX Network บล็อกเชน เทคโนโลยี
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด
ประสบการณ์
 • ผู้ร่วมก่อตั้งและ อาจารย์ หลักสูตร Digital marketing Communication มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. คินเนติค เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. กรุ๊ปเอ็ม พร็อพไพรเอทเทอร์รี่ มีเดีย
 • กรรมการ บจ. กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. มีเดียคอม (ประเทศไทย)
 • กรรมการ และ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เอ็มอินเตอร์แอคชั่น
 • กรรมการ บจ. เอ็มอินเตอร์แอคชั่น
 • กรรมการ และ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 • รองประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร และ กรรมการบริษัท บมจ. สยามทูยู
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอดีเวนเจอร์ จำกัด ในเครือ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา
นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษา เอวา แอลฟ่า แลปบอราทอรี่
 • กรรมการ Just for Paws Foundation
 • กรรมการ MAXions
 • ประธาน บริษัท แมกซินคิวบ์ พับลิชชิ่ง จำกัด
ประสบการณ์
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ Vulcan Coalition Company Limited
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Avareum Limited ประเทศฮ่องกง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AVA Advisory Group
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์เก็ตเอนี่แวร์ จำกัด
 • Methodologist แอพพรีคอต ไออ้อน แล็บบอราทอรี่
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอพพรีคอต ไออ้อน จำกัด
 • Senior System Engineer บริษัท บลูเวฟ อี-เทรด จำกัด