คณะกรรมการบริษัท
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร The role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง
 • กรรมการอิสระ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
 • ประธานกรรมการ บมจ. บูโอโน (ประเทศไทย)
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บจ. ท๊อป ที 2015
 • กรรมการ / เหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ว
ประสบการณ์
 • กรรมการ บจ. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสซีจี เซรามิกส์
 • ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลดิ้ง
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวสุณี เสรีภาณุ
นางสาวสุณี เสรีภาณุ
 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง
 • ประธานกรรมการ บจ. วินเนอร์แมน
 • ประธานกรรมการ บจ. ว้าว มี
 • ประธานกรรมการ บจ. แม็คจีเนียส
 • ประธานกรรมการ บจ. ท๊อป ที 2015
 • ประธานกรรมการ บจ. อโรมาธิค แอคทีฟ
 • กรรมการ บจ. แม็คมิลเลี่ยน (ไทยแลนด์)
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิแม็คกรุ๊ปเพื่อสังคมไทย
ประสบการณ์
 • ประธานกรรมการ บจ. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต)
 • ประธานกรรมการ บจ. ลุค บาลานซ์
 • ประธานกรรมการ บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ บจ. มิลเลเนี่ยม (1975)
 • กรรมการ บจ. เอสเอส ชาลเล้นจ์
 • กรรมการ บจ. นายายอาม เรียลเอสเตท
 • กรรมการ บจ. อมตะ แอพพาเรล
นายวิรัช เสรีภาณุ
นายวิรัช เสรีภาณุ
 • กรรมการ
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการ บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง
 • กรรมการ บจ. วินเนอร์แมน
 • กรรมการ บจ. ว้าว มี
 • กรรมการ บจ. แม็คจีเนียส
 • กรรมการ บจ. อโรมาธิค แอคทีฟ
 • กรรมการ บจ. ท๊อป ที 2015
 • กรรมการ บจ. แม็คมิลเลี่ยน (ไทยแลนด์)
ประสบการณ์
 • กรรมการ บจ. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต)
 • กรรมการ บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ บจ. ลุค บาลานซ์
 • กรรมการ บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส
 • กรรมการ บจก. อมตะ แอพพาเรล
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Management Development Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania
 • Certificate in Inno - Leadership program, INSEAD University (France)
 • Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia University
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่่ SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บูโอโน
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์
 • กรรมการ บจ. วัน ออริจิ้น
 • ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมป์)
ประสบการณ์
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส
 • กรรมการอิสระ บจ. นกสกู๊ตแอร์ไลน์
 • กรรมการ บจ. เอสจีแคปปิตอล (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษา สำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
นายสมชัย อภิวัฒนพร
นายสมชัย อภิวัฒนพร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 46 ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการ บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง
 • กรรมการ บจ. วินเนอร์แมน
 • กรรมการ บจ. ว้าว มี
ประสบการณ์
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟอร์รั่ม จำกัด
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต)
 • ประธานกรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการวิชาชีพ ด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา เสตท เทมเป รัฐอริโซนา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสท์ทัน ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ธอิสทัน บอสตัน แมสซาซูเซตส์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการ บจ. ลุค บาลานซ์
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิสเซส
 • กรรมการ บจ. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. ไวกิ้ง มอเตอร์ส
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. โตเกียวมารีนเซ๊าท์อีสต์ (อาคเนย์) บริการ
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. กรีนสปอต
 • กรรมการ บมจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ นนทบุรี
 • กรรมการ บจ. แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยี่ส์ (ไทย)
 • กรรมการ บจ. อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนท์ ฟาซิลิตี้ส์
 • กรรมการ บจ. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี จำกัด
ประสบการณ์
 • กรรมการ บจก. เอส.พี.ซี. พรีเชียส เมททอล
 • กรรมการ บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขา Management Information System มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านการจัดการ (Special Management Program) มหาวิทยาลัยมาร์แชล สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร IMD Leadership Development Program by Thailand Listed Company Assoc. 2015
 • หลักสูตร Certified Berkeley Institution Executive Coaching (BEIC) 2014
 • หลักสูตร Enhancing the Competitiveness of Thai Companies by IMD Switzerland powered by TLCA Thailand Listed Company Association (LDP1)
 • หลักสูตร LSP1 – Leadership Successor Program for State Enterprises powered by Ministry of Finance
 • หลักสูตร CMA14 (Capital Market Academy) from The Stock Exchange of Thailand
 • หลักสูตร EDP6 Executive Development Program, Chairman of Alumni 6 sponsored by TLCA
 • หลักสูตร Executive Committee of Thai Listed Company Associations (TLCA)
 • หลักสูตร BRAIN1 Business Revolution and Innovation Network by FTI Federal Trade Industries
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
 • กรรมการ บจ.ดีแทค ไตรเน็ต
 • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
 • กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ บจ. โมโตโรล่า (ประเทศไทย)
 • กรรมการผู้จัดการ / บริษัท SAS International Software จำกัด
 • General Manager / บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล
นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • Master of Business Administration, Imperial College Business School
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 13 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. คอบร้า แอควานซด์ คอมโพซิทส์
 • กรรมการ บจ. เอ็กซ์เพรส ฟู๊ด กรุ๊ป
ประสบการณ์
 • ผู้อำนวยการ Investment Banking Barclays Bank, Singapore
นายกฤษณ์ จันทโนทก
นายกฤษณ์ จันทโนทก
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Director Certification Program (DCP)
 • Financial Statements for Directors (FSD)
 • หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ สําหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เอไอเอ ประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประสบการณ์
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยประกันชีวิต
 • ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)