คณะกรรมการบริหาร
นางสาวสุณี เสรีภาณุ
นางสาวสุณี เสรีภาณุ
 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง
 • ประธานกรรมการ บจ. วินเนอร์แมน
 • ประธานกรรมการ บจ. ว้าว มี
 • ประธานกรรมการ บจ. แม็คจีเนียส
 • ประธานกรรมการ บจ. ท๊อป ที 2015
 • ประธานกรรมการ บจ. อโรมาธิค แอคทีฟ
 • กรรมการ บจ. แม็คมิลเลี่ยน (ไทยแลนด์)
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิแม็คกรุ๊ปเพื่อสังคมไทย
ประสบการณ์
 • ประธานกรรมการ บจ. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต)
 • ประธานกรรมการ บจ. ลุค บาลานซ์
 • ประธานกรรมการ บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ บจ. มิลเลเนี่ยม (1975)
 • กรรมการ บจ. เอสเอส ชาลเล้นจ์
 • กรรมการ บจ. นายายอาม เรียลเอสเตท
 • กรรมการ บจ. อมตะ แอพพาเรล
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร The role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง
 • กรรมการอิสระ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
 • ประธานกรรมการ บมจ. บูโอโน (ประเทศไทย)
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บจ. ท๊อป ที 2015
 • กรรมการ / เหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ว
ประสบการณ์
 • กรรมการ บจ. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสซีจี เซรามิกส์
 • ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลดิ้ง
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล
นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • Master of Business Administration, Imperial College Business School
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 13 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. คอบร้า แอควานซด์ คอมโพซิทส์
 • กรรมการ บจ. เอ็กซ์เพรส ฟู๊ด กรุ๊ป
ประสบการณ์
 • ผู้อำนวยการ Investment Banking Barclays Bank, Singapore