คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมชัย อภิวัฒนพร
นายสมชัย อภิวัฒนพร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 46 ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการ บจ. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง
 • กรรมการ บจ. วินเนอร์แมน
 • กรรมการ บจ. ว้าว มี
ประสบการณ์
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟอร์รั่ม จำกัด
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต)
 • ประธานกรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการวิชาชีพ ด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี
นายกฤษณ์ จันทโนทก
นายกฤษณ์ จันทโนทก
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Director Certification Program (DCP)
 • Financial Statements for Directors (FSD)
 • หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ สําหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เอไอเอ ประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประสบการณ์
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยประกันชีวิต
 • ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขา Management Information System มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านการจัดการ (Special Management Program) มหาวิทยาลัยมาร์แชล สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร IMD Leadership Development Program by Thailand Listed Company Assoc. 2015
 • หลักสูตร Certified Berkeley Institution Executive Coaching (BEIC) 2014
 • หลักสูตร Enhancing the Competitiveness of Thai Companies by IMD Switzerland powered by TLCA Thailand Listed Company Association (LDP1)
 • หลักสูตร LSP1 – Leadership Successor Program for State Enterprises powered by Ministry of Finance
 • หลักสูตร CMA14 (Capital Market Academy) from The Stock Exchange of Thailand
 • หลักสูตร EDP6 Executive Development Program, Chairman of Alumni 6 sponsored by TLCA
 • หลักสูตร Executive Committee of Thai Listed Company Associations (TLCA)
 • หลักสูตร BRAIN1 Business Revolution and Innovation Network by FTI Federal Trade Industries
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
 • กรรมการ บจ.ดีแทค ไตรเน็ต
 • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
 • กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ บจ. โมโตโรล่า (ประเทศไทย)
 • กรรมการผู้จัดการ / บริษัท SAS International Software จำกัด
 • General Manager / บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด