คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา เสตท เทมเป รัฐอริโซนา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสท์ทัน ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ธอิสทัน บอสตัน แมสซาซูเซตส์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการ บจ. ลุค บาลานซ์
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิสเซส
 • กรรมการ บจ. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. ไวกิ้ง มอเตอร์ส
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. โตเกียวมารีนเซ๊าท์อีสต์ (อาคเนย์) บริการ
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
 • กรรมการ บจ. กรีนสปอต
 • กรรมการ บมจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต
 • กรรมการ บจ. ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ นนทบุรี
 • กรรมการ บจ. แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยี่ส์ (ไทย)
 • กรรมการ บจ. อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนท์ ฟาซิลิตี้ส์
 • กรรมการ บจ. วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี จำกัด
ประสบการณ์
 • กรรมการ บจก. เอส.พี.ซี. พรีเชียส เมททอล
 • กรรมการ บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย
นายกฤษณ์ จันทโนทก
นายกฤษณ์ จันทโนทก
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Director Certification Program (DCP)
 • Financial Statements for Directors (FSD)
 • หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ สําหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เอไอเอ ประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
ประสบการณ์
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยประกันชีวิต
 • ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม
 • ปริญญาโท สาขา Management Information System มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านการจัดการ (Special Management Program) มหาวิทยาลัยมาร์แชล สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร IMD Leadership Development Program by Thailand Listed Company Assoc. 2015
 • หลักสูตร Certified Berkeley Institution Executive Coaching (BEIC) 2014
 • หลักสูตร Enhancing the Competitiveness of Thai Companies by IMD Switzerland powered by TLCA Thailand Listed Company Association (LDP1)
 • หลักสูตร LSP1 – Leadership Successor Program for State Enterprises powered by Ministry of Finance
 • หลักสูตร CMA14 (Capital Market Academy) from The Stock Exchange of Thailand
 • หลักสูตร EDP6 Executive Development Program, Chairman of Alumni 6 sponsored by TLCA
 • หลักสูตร Executive Committee of Thai Listed Company Associations (TLCA)
 • หลักสูตร BRAIN1 Business Revolution and Innovation Network by FTI Federal Trade Industries
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
 • กรรมการ บจ.ดีแทค ไตรเน็ต
 • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
 • กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ บจ. โมโตโรล่า (ประเทศไทย)
 • กรรมการผู้จัดการ / บริษัท SAS International Software จำกัด
 • General Manager / บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด