Press Releases

“แม็คยีนส์” สนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนการสอน ฝึกทักษะและองค์ความรู้แก่นิสิต มศว ในโครงการแสดงผลงานการออกแบบสินค้าแฟชั่นฯ ปี 2566

18 May 2023

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” โดยคุณปิยณัฏฐ์ สิงหกันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และคุณจิรชยุตม์ วิโรจน์ชีวัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมชมผลงานการออกแบบจากผ้ายีนส์เหลือใช้ของนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการแสดงผลงานการออกแบบสินค้าแฟชั่น หลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยแม็คยีนส์ สนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนการสอน อบรมทักษะและองค์ความรู้แก่นิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมชมผลงานของนิสิตเมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Back