Press Releases

“แม็คกรุ๊ป” MOU ทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

24 February 2023

นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” ลงนามในพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ด้าย ป้ายหนัง กระดุม รีเวท ซิป เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา หรือการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบ ประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดจนดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการ อาทิ การจัดสัมมนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้คำปรึกษาทางวิชาการ การสร้างนวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 9 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Back