Press Releases

แม็คกรุ๊ป ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ คอลัมน์ “บุคคลในข่าว”

15 July 2020

เรียน บรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว และผู้สื่อข่าวที่เคารพ

บรรยายธรรมบริษัทแม็คกรุ๊ป : บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) นำโดย คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการบริหาร คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สุณี เสรีภาณุ รองประธานกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงพนักงาน ร่วมฟังการบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ทักษะใหม่ ในยุค new normal” ที่บรรยายถึงแนวทางและทักษะที่คนยุคนี้ “ต้องมี” เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในโลกปัจจุบัน โดยพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว. วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย ณ แม็คกรุ๊ป ดีไซน์เซ็นเตอร์


PRESS CONTACT: Marketing & Public Relations
ทสพร เต็กอวยพร (เมย์) 02-117-9999 Ext. 3930 / 087-718-5718

Back