การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทยังคงยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจนตระหนักและยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายควบคู่ ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและทุกคน ได้นำไปปฏิบัติในการทำงานจนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 1. การกำหนดกลยุทธ์ความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาความมั่นคงและยั่งยืนของบริษัท
 2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
 3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องชอบธรรม ปราศจากการทุจริตและติดสินบนใดๆ
 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน
 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน การกำหนดค่าจ้าง สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการไม่จ้างแรงงานที่เด็กและแรงงานผิดกฎหมาย
 6. การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
 7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
 8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการดำเนินงานของบริษัท และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและสังคม
 9. การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการให้ความสำคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัท

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท

พิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยสอดคล้องกับบริบทของบริษัท และครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. การประเมินประเด็นสำคัญจากผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทให้ความสำคัญ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ เป็นต้น

3. การประเมินระดับความสำคัญ

จัดเรียงลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนในแต่ละด้าน โดยคำนึงถึงสองปัจจัย คือ โอกาสและผลกระทบต่อองค์กร และระดับความสนใจและผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตามแนวทาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทุกฝ่ายเพื่อให้รับทราบการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการโดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ต่อต้านการผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบของผู้มีอำนาจเหนือตลาด การให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น และการบิดเบือนกลไกการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่ทำลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ที่ผ่านมาบริษัทได้มีดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และมุ่งมั่น ในการสร้างกิจการให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัท มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่คู่ค้า มีการจัดซื้อ/จัดหาที่เป็นธรรม ไม่มีการกีดกัน ทางการค้าหรือจำกัดการแข่งขัน และปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางทางปัญญาหรือสิ่งอื่นใดที่มีกฎหมายคุ้มครอง โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของสินค้าที่มีลิขสิทธิ์อยู่เสมอ เช่น การตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เป็นต้น

2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

บริษัทได้ประกาศใช้และทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และระเบียบการให้หรือรับ เงินสนับสนุน ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และการบริจาคเพื่อการกุศล หรือสาธารณะประโยชน์ เป็นประจำทุกปี รวมถึงประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลในทุกช่วงเทศกาล ที่กำหนดให้ผู้บริหารหรือพนักงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจอื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามเสนอที่จะให้ผลประโยชน์ และปฏิเสธการรับสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ซึ่งส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ รวมทั้งมีการควบคุมการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างแข็งขัน และเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เป็นต้นมา

ในขณะเดียวกันบริษัทได้จัดให้มีการอบรมหัวข้อจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชั่น ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นประจำทุกเดือน และได้เพิ่มเติมบทความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ การต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นคอลัมน์หนึ่งของนิตยสาร MC Society ที่จะออกเผยแพร่ทุกไตรมาส เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ โดยการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมอยู่เสมอ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติ มิชอบ รวมทั้งได้กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม และจัดให้มีการทบทวนกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เข้มงวดในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร

อีกทั้งยังประกาศใช้นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ที่ช่องทางที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ร้องเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า การให้ข้อมูล หรือการแจ้งเบาะแสนั้นจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

จากการดำเนินการอย่างมุ่งมั่นตามที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ให้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ให้เกียรติกันและกัน และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมืองในทุกๆ ขั้นตอนตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของ พนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และหมั่นตรวจตราไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนเสมอมา รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีมาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมโดยช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อแรงงานหรือพนักงาน ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงของบริษัทและถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรและมีความสำคัญต่อการเติบโต ดังนั้นจึงควรได้รับการปฏิบัติ ที่เป็นธรรม ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการพัฒนาศักยภาพ และด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานด้าน EHS (Environment, Health, Safety) เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ของทุกสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทรวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการสารเคมี ในกระบวนการผลิตรวมทั้งการกำจัดของเสียอย่างบูรณาการ

ด้านการจ้างงาน

บริษัทกำหนดนโยบายการจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ โดยไม่มีการจ้างแรงงานเด็กและแรงงานที่ผิดต่อกฎหมาย

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ให้โอกาสแก่ผู้พิการเข้าเป็นพนักงานกับบริษัทหลายอัตรา และสนับสนุนการจ้างงานและการประกอบอาชีพของผู้พิการโดยอ้อมด้วย ได้แก่ การสนับสนุนผู้พิการที่เป็นนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลของสมาคมวีลแชร์บาสเกตบอล รวมทั้งผู้พิการที่เป็นนักกีฬาประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น กรีฑาแบดมินตัน เทนนิส ยิงธนู ว่ายน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศในการจ้างงาน และการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งงานและอาชีพ โดยในปี 2562 บริษัทมีการจ้างพนักงานหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับพนักงานชาย โดยมีพนักงานหญิงที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหลายท่านด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้แก่พนักงานหญิงได้เทียบเท่าพนักงานชายด้วย

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทให้การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส. การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย เป็นต้น โดยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จัดให้กับพนักงานนั้น บริษัทมุ่งเน้นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลตอบแทนของบุคลากรในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงมีนโยบายจ่ายเงินโบนัสแก่พนักงานเมื่อบริษัทสามารถทำกำไรได้ถึงเป้าหมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลไปถึงบุตรของพนักงาน ผ่านโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่อนุบาล ถึง อุดมศึกษา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงาน พัฒนาโอกาสทางการศึกษา และสร้างขวัญและกำลังใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบาย รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมรณรงค์และส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงมุ่งเน้น ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ โดยมีการทำการค้นหา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงความเป็นอันตรายของทุกกระบวนการในการทำงาน พร้อมดำเนินการวางแผนแก้ไข ป้องกัน รณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมาตรฐานในด้านความปลอดภัยให้แต่ละโรงงานนำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) โดยจัดการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั้ง ระดับบริหาร (จป.บริหาร) และระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้า) และอบรมพนักงานให้มีความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามมาตรฐาน

นอกจากนี้ยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร พร้อมทั้งตั้งทีมดับเพลิง (Fireman) ประจำแต่ละโรงงาน มีการจัดซื้อชุดผจญเพลิงภายใน และอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ พร้อมรับสถานการณ์และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำการซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยมีรูปแบบและแผน พร้อมใช้รหัสในการอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นรูปธรรมตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยของข้อบังคับกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้บริษัทได้จัดการอบรมด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งโครงการอบรมภายในสถานประกอบการ เช่น โครงการอบรม หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับลูกจ้าง การดับเพลิงขั้นต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และยังส่งเสริมบุคคลากรภายในองค์กรอบรมหน่วยกับหน่วยงานภายนอก เช่น หลักสูตรกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน , สัมมนา Safety Thiland สู่ Safety Work , การป้องกันอัคคีภัยสถานประกอบการ , การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ต่อการบาดเจ็บในการทำงานมาตรฐาน ISO 45001 และปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนทำงาน เป็นต้น

อีกทั้งยังมีมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยอื่นๆ เช่น ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเรื่อง แสงสว่าง ความร้อน เสียง ฝุ่น และคุณภาพน้ำทิ้งออกนอกโรงงานให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมาย มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม จัดทำแผนเพื่อปรับเปลี่ยนระบบไฟฉุกเฉินทั้งอาคารโรงงาน1 รวมถึงมีแบบฟอร์ม Work Permit คือ การตรวจสอบผู้รับเหมานอกก่อนเข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทได้รับความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่มีมาตรฐาน

ด้านคุณภาพชีวิต

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ได้แก่ การจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจำสถานที่ทำการตลอดเวลาทำการของบริษัทซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานประจำทุกคน เพื่อให้พนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเกิดโรคภัยจากการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตนอกเวลาทำการที่ดีด้วย บริษัทจึงได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานให้กับพนักงาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายที่ตนพึงมีพึงได้ และได้เข้าใจถึงการใช้สิทธิที่มีให้เป็นประโยชน์สูงสุดบริษัทยังคำนึงถึงสุขภาพทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดให้มีโครงการความร่วมมือกับธนาคารบริหารหนี้สินส่วนบุคคล โดยความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานได้บริหารหนี้สิน และปรับโครงสร้างหนี้ของตนเองที่มีนอกระบบ ดอกเบี้ยสูง ให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องและมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพทางการเงินดีขึ้น สภาพจิตใจดีขึ้น คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

ด้านการพัฒนาบุคคลากร

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยสถาบัน “แม็ค อคาเดมี” (Mc Academy) ของบริษัท ได้มีการจัดฝึกอบรมภายในให้กับพนักงาน และมีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอก เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้

บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานอย่างจริงจัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 126หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงรวม 7,968 ชั่วโมง ซึ่งเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานต่อคนอยู่ที่ 12 ชั่วโมง

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น บริษัทได้มีการเพิ่มผู้ฝึกสอนพนักงานขาย(PC Trainer) รวมทั้งหัวหน้าพนักงานขาย (PC Supervisor) ในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานขาย และฝึกอบรมให้กับพนักงานขายใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม และเพียงพอต่อการฝึกอบรมพนักงานขายทั่วประเทศ และสอดคล้องกับการเจริญเติบโตและความต้องการของธุรกิจ เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทยังมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานขาย ในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อรองรับการขยายตลาดของสินค้าออนไลน์ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้บริษัทมีความเจริญเติบโตยิ่งขึ้น และยังทำให้ช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มทักษะการจัดทำสื่อสังคม (Social Media) ให้กับพนักงานขาย ในหัวข้อ “Facebook Fan Page” เพื่อให้พนักงานขายมีความสามารถในการจัดทำสื่อของตนเอง และใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับลูกค้า รวมทั้งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับลูกค้าโดยตรงอีกด้วย

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทยังมีการติดต่อประสานงานกับบริษัทที่มีการจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกหลายบริษัท ในการขอหลักสูตร และหัวข้อฝึกอบรม เพื่อเป็นข้อมูลให้กับพนักงานที่สนใจ และต้องการจะหาหลักสูตรที่จะไปอบรม ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการที่จะทำให้บริษัทบรรลุตามเป้าหมายต่อไป

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ตลอดจนเป็น ที่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อม และมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

 1. 1. ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพและได้มาตรฐาน ตรงตามข้อตกลง กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร
 2. 2. ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า การบริการ
 3. 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 4. 4. ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นที่วางใจของลูกค้า
 5. 5. มีระบบการจัดการเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 6. 6. รับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
 7. 7. ให้มีระบบ/กระบวนการ ที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า และบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 8. 8. ริเริ่มสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
 9. 9. มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อผลิตสินค้า การใช้บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 10. 10. สร้างช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2562 บริษัทเพิ่มความหลากหลายของสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยยังคงเน้นในเรื่องของคุณภาพ การใช้เส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ การออกแบบที่ทันสมัย พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่คำนึงถึงการใช้ชีวิตและกิจกรรมที่แตกต่าง ได้แก่ “Mc Biker Denim ‘Motorcycle Series’” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณสมบัติของชุดแข่งรถที่ผสมผสานความคล่องตัวไว้ในผ้ายีนส์ที่มีส่วนประกอบของ Kevlar เพิ่มความปลอดภัยและ Spandex และ T400 ที่เพิ่มความยืดหยุ่นและการคืนตัวของผ้า “Innerwear” เสื้อยืดผ้า Cotton 100% ในสไตล์มินิมอล รองเท้าผ้าใบ “Mc Selvedge Walker” มีการนำเอกลักษณ์ของยีนส์ริมแดงมาไว้ด้วยการแต่งเทปทอริม รวมถึงความร่วมมือกับ The Walt Disney Thailand จัดทำเสื้อ Sport Fashion คอลเลคชั่น Marvel ลิขสิทธิ์แท้ที่มีรูปทรงและดีไซน์ทันสมัย เสื้อแจ็คเก็ตสปอร์ต Perfect Hoodie โดยใช้เทคนิคสะท้อนแสง (Reflective) สำหรับโลโก้ด้านหน้าและพิมพ์เทคนิคอัดนูน (Emboss) ด้านหลัง สามารถนำมาสวมใส่ Mix&Match กับเสื้อผ้าอื่นได้อย่างลงตัวว

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2562 มีจำนวนสาขารวม 624 แห่ง ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างคล่องตัว และนำเสนอสินค้าใหมที่มีความหลากหลาย รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และความสนุกให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค บริษัทจึงได้มีการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าทาง Online ผ่านเว็บไซต์ mcshop.com และได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้มีจุดเด่น และ Feature ที่น่าสนใจหลายอย่าง ที่สวยงามเป็นสัดส่วนเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์การจับจ่ายออนไลน์อย่างง่ายและสะดวกสบาย

บริษัทได้ติดตั้งระบบ Customer Relationship Management (CRM) เพื่อรับสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้า ภายใต้ชื่อ “MC CLUB” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. 1. เพื่อสร้างประสบการณ์และความสนุกสนานแบบใหม่ในการซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้า
 2. 2. เพื่อรู้จักลูกค้ามากขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้าหรือทำกิจกรรม Direct Marketing ต่างๆ
 3. 3. มอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เช่น ระบบสะสมคะแนน MC Point, ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ

ทั้งนี้ ลูกค้าทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก MC CLUB ได้ฟรี โดยสามารถสมัครผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ร้านแม็คยีนส์ทุกสาขา และเว็บไซต์ http://mcclub.mcshop.com

นอกจากนี้เพื่อเป็นการเชื่อมต่อการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ บริษัทจึงได้จัดให้มีบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแบบ “Ship to Shop” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ mcshop.com สามารถเลือกรับสินค้าได้ที่ร้านแม็คยีนส์สาขาใกล้บ้าน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าได้ทันทีที่รับสินค้า และสามารถเลือกรับบริการหลังการขาย เช่น เปลี่ยนไซต์สินค้าหรือตัดความยาวของขากางเกงได้ทันทีที่ร้านค้าแม็คยีนส์

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีนโยบายกำจัดปัญหาที่เกิดจากกระบวนการการผลิต และกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ใส่ใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กำหนดนโยบายการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายการลดของเสียในกระบวนการการผลิต นโยบายการลดการใช้พลังงานในองค์กร นโยบายบำบัดของเสีย และนโยบายการพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น บริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อสังคม และเมื่อมีโครงการใหม่ๆ บริษัทจะให้คณะทำงานด้าน EHS เข้าร่วมในการให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ในส่วนของบริษัทย่อย ได้แก่ บจก. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) และ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ให้ความสำคัญ และมีการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต เช่น คุณภาพน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน และฝุ่นละอองจากการผลิต โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และ มีการดำเนินการเพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

1.1 การป้องกันและเฝ้าระวัง

1.1.1 คุณภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพสภาวะแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน เช่น คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ทำงาน (ฝุ่นละอองรวม,ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน) , ความดังของเสียง, แสงสว่าง , และความร้อนในพื้นที่ทำงาน โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

1.1.2 คุณภาพน้ำ

บริษัท ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน และพร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มบริโภค โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

1.2 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัทมีมาตรการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วแบ่งตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบก่อนส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำไปฝังกลบหรือบำบัดตามวิธีที่กฎหมายกำหนด

2. การส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้

บริษัทได้ตระหนักในเรื่องการให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยส่งพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี โครงการพัฒนาบุคลากรในการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน แนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม การจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการผลิต โรงงานทั้งหมดของบริษัทย่อย ไม่เคยมีข้อพิพาท หรือฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เคยได้รับการตักเตือนหรือปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย ที่บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอันได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แต่อย่างใด

บริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้าประเภท Light Jacket Hoodie ที่ผลิตจากผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติก โดยเพิ่มนวัตกรรมที่ทำให้ผ้ามีน้ำหนักเบา สามารถกันได้ทั้งลมและละอองน้ำ สวมใส่สบายเน้นความคล่องตัว เหมาะสมกับการใช้งานจริง ซึ่งการนำผ้ารีไซเคิลมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินโครงการเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการดังที่เคยปฏิบัติตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการประหยัดพลังงานในที่ทำงานด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างที่ใช้อยู่เดิมให้เป็นหลอด LED โครงการเอกสารภายในใช้กระดาษรียูส โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ทำงาน หรือโครงการประหยัดไฟในช่วงเที่ยง เป็นต้น

7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จโดยสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วย การดำเนินนโยบายที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibility ) จึงยังคงได้รับการยึดถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่บริษัทตระหนักและดำเนินการเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทดำเนินโครงการที่สำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติที่ ดังนี้

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ”

บริษัทร่วมสนองนโยบายของรัฐบาลโดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานของบริษัทพร้อมที่จะร่วมกระทำความดีและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

โครงการความร่วมมือกับธนาคารบริหารหนี้สินส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพนักงาน จึงได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับธนาคารเพื่อช่วยเหลือพนักงานในเรื่องการบริหารจัดการหนี้สินส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสิน สาขาบางพลัด ที่จัดคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของธนาคารออมสินมาช่วยบรรยายมอบความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานที่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการในการบริหารจัดการเงินและหนี้สินนอกระบบอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561

โครงการร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม

บริษัทได้ให้การสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกที่ติดต่อเข้ามาเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหรือกิจกรรมของสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมแล้วยังเป็นการช่วยสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมรายรอบบริษัทให้น่าอยู่และแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย

โครงการ “ ดีกันนะ ” ปีที่ 8 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการดีกันนะ ปีที่ 8 จัดโดย นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 ซึ่งบริษัทได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมส่งเสริมและยกย่องค่านิยมในการทำความดีเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์

โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้แก่สถาบันการศึกษาและนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนคณะวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม สิ่งทอ การออกแบบแฟชั่น ( Fashion Design ) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และประสบการณ์จริงให้แก่นิสิต นักศึกษา ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ที่ได้ให้ความสนใจและส่งคณาจารย์และนักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมธุรกิจและฝึกงานกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทยังให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาที่จัดโดยนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน ได้แก่ โครงการปริญญานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้รับเกียรติให้เป็นผู้สนับสนุนงานหลักอย่างเป็นทางการมาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา

โครงการแม็คกรุ๊ปสนับสนุนกีฬาพัฒนาเยาวชน ( เยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา )

บริษัทได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ( Official Sponsor ) ทางด้านเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สำหรับการเดินทางแข่งขันและทุนการศึกษาแก่เด็กหญิงวรรรญา วรรณผ่อง หรือ น้องมิลค์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนักกีฬาโดรน ( Drone ) ทีมชาติไทย เแชมป์ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และแชมป์รายการแข่งขันโดรนเรซิ่งระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแชมป์โลกโดรนเรซิ่ง FAI Drone Racing Championship 2018 ที่จัดขึ้น ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งถือว่า น้องมิลค์เป็นแชมป์โลกโดรนเรซิ่งที่อายุน้อยที่สุดในโลก

นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการให้การส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติโดยได้โดยเริ่มต้นให้การสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมกีฬาของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนรอบบริษัทด้วยมุ่งหวังว่า กิจกรรมกีฬาจะช่วยพัฒนาให้เยาวชนเติบโต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติทั้งร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การสนับสนุนกีฬาวู้ดบอลของโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ และกีฬาชักเย่อสากลของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งโรงเรียนทั้งสองแห่งได้พัฒนากิจกรรมกีฬามาอย่างต่อเนื่องจนทีมนักกีฬาของโรงเรียนสามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขันระดับจังหวัดและระดับชาติ โดยนักเรียนบางคนของทีมนักกีฬาได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเดินไปแข่งขันกีฬาชักเย่อระดับนานาชาติด้วย ได้แก่ ทีมกีฬาชักเย่อของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนานวัตกรรมที่มีความ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่า ต่อสังคมภายใต้ความสมดุลทั้งด้านผลประกอบการและการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ทั้งสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปกป้องด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนของกิจการในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสร้างนวัตกรรมสำหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคในทุกกลุ่มทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่

นวัตกรรม Antibacterial

Mc Jeans ได้ออกแบบ collection ยีนส์ และแจ็คเก็ตยีนส์ รวมถึงเสื้อเชิ้ต oxford จากผ้าเคลือบสาร Antibacterial Finish หรือ Silver Nano มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโต หรือแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียที่ทำปฏิกริยากับเหงื่อ ทำให้ป้องกันการเกิดกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนา หรือกลิ่นเหม็น โดยที่สารนี้ไม่มีพิษต่อร่างกาย จะให้ความรู้สึกสดชื่น และสะอาดขณะสวมใส่ สามารถสร้างความมั่นใจในวันทำงานของผู้ที่สวมใส่ได้

นวัตกรรมผ้ากันน้ำ

Mc Jeans ได้ออกแบบ collection ยีนส์ และไลค์แจ็คเก็ตรวมถึงเสื้อเชิ้ต oxford จากผ้าเคลือบสาร Water Repellence มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ โดยน้ำจะกลิ้งไม่เกาะที่เนื้อผ้า เพื่อให้ออกไปทำกิจกรรมได้อย่างไม่กลัวเปียก สร้างลุควันทำงาน และลุควันหยุดสุดสัปดาห์ที่หลากหลาย