Banner Inside 01
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทยังคงยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจนตระหนักและยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายควบคู่ ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและทุกคน ได้นำไปปฏิบัติในการทำงานจนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 1. การกำหนดกลยุทธ์ความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาความมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ
 2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
 3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องชอบธรรม ปราศจากการทุจริตและติดสินบนใดๆ
 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน
 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน การกำหนดค่าจ้าง สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการไม่จ้างแรงงานที่เด็กและแรงงานผิดกฎหมาย
 6. การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
 7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดหาวัตถุดิบและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
 8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการดำเนินงานของบริษัท และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและสังคม
 9. การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการให้ความสำคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัท

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท

พิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยสอดคล้องกับบริบทของบริษัท และครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. การประเมินประเด็นสำคัญจากผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทให้ความสำคัญ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ เป็นต้น

3. การประเมินระดับความสำคัญ

จัดเรียงลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนในแต่ละด้าน โดยคำนึงถึงสองปัจจัย คือ โอกาสและผลกระทบต่อองค์กร และระดับความสนใจและผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตามแนวทาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทุกฝ่ายเพื่อให้รับทราบการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการโดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ต่อต้านการผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบของผู้มีอำนาจเหนือตลาด การให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น และการบิดเบือนกลไกการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่ทำลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ที่ผ่านมาบริษัทได้มีดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และมุ่งมั่น ในการสร้างกิจการให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัท มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่คู่ค้า มีการจัดซื้อ/จัดหาที่เป็นธรรม ไม่มีการกีดกัน ทางการค้าหรือจำกัดการแข่งขัน และปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางทางปัญญาหรือสิ่งอื่นใดที่มีกฎหมายคุ้มครอง โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของสินค้าที่มีลิขสิทธิ์อยู่เสมอ เช่น การตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เป็นต้น

2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

บริษัทได้ประกาศใช้และทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และระเบียบการให้หรือรับ เงินสนับสนุน ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และการบริจาคเพื่อการกุศล หรือสาธารณะประโยชน์ เป็นประจำทุกปี รวมถึงประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลในทุกช่วงเทศกาล ที่กำหนดให้ผู้บริหารหรือพนักงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจอื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามเสนอที่จะให้ผลประโยชน์ และปฏิเสธการรับสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ซึ่งส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ รวมทั้งมีการควบคุมการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างแข็งขัน และเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เป็นต้นมา

ในขณะเดียวกันบริษัทได้จัดให้มีการอบรมหัวข้อจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชั่น ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นประจำทุกเดือน และได้เพิ่มเติมบทความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ การต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นคอลัมน์หนึ่งของนิตยสาร MC Society ที่จะออกเผยแพร่ทุกไตรมาส เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ โดยการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมอยู่เสมอ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติ มิชอบ รวมทั้งได้กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม และจัดให้มีการทบทวนกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เข้มงวดในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร

อีกทั้งยังประกาศใช้นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ที่ช่องทางที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ร้องเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า การให้ข้อมูล หรือการแจ้งเบาะแสนั้นจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

จากการดำเนินการอย่างมุ่งมั่นตามที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ให้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ให้เกียรติกันและกัน และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมืองในทุกๆ ขั้นตอนตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของ พนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และหมั่นตรวจตราไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนเสมอมา รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีมาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมโดยช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อแรงงานหรือพนักงาน ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงของบริษัทและถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรและมีความสำคัญต่อการเติบโต ดังนั้นจึงควรได้รับการปฏิบัติ ที่เป็นธรรม ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานด้าน EHS (Environment, Health, Safety) เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ของทุกสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทรวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการสารเคมีในกระบวนการผลิตรวมทั้งการกำจัดของเสียอย่างบูรณาการ

ด้านการจ้างงาน

บริษัทกำหนดนโยบายการจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ โดยไม่มีการจ้างแรงงานเด็กและแรงงานที่ผิดต่อกฎหมาย

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการจ้างงานผู้พิการให้ได้ทำงานในตำแหน่งที่มีความเหมาะสมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันและความหลากหลายในองค์กร และเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการอีกด้วย ในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสมาคมวีลแชร์บาสเกตบอล โดยการว่าจ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลเข้าทำงานกับบริษัท เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาในด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่นักกีฬาเพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศในการจ้างงาน และการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งงานและอาชีพ โดยในปี 2561 บริษัทมีการจ้างพนักงานหญิงในสัดส่วนที่เท่าเทียมกับพนักงานชาย และมีพนักงานหญิงที่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 2 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้แก่พนักงานหญิงได้เทียบเท่าพนักงานชายด้วย

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทให้การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส. การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย เป็นต้น โดยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จัดให้กับพนักงานนั้น บริษัทมุ่งเน้นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลตอบแทนของบุคลากรในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงมีนโยบายจ่ายเงินโบนัสแก่พนักงานเมื่อบริษัทสามารถทำกำไรได้ถึงเป้าหมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลไปถึงบุตรของพนักงาน ผ่านโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่อนุบาล ถึง อุดมศึกษา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงาน พัฒนาโอกาสทางการศึกษา และสร้างขวัญและกำลังใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบาย รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมรณรงค์และส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงมุ่งเน้น ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ โดยมีการทำการค้นหา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงความเป็นอันตรายของทุกกระบวนการในการทำงาน พร้อมดำเนินการวางแผนแก้ไข ป้องกัน รณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมาตรฐานในด้านความปลอดภัยให้แต่ละโรงงานนำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั้ง ระดับบริหาร (จป.บริหาร) และระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้า) และอบรมพนักงานให้มีความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามมาตรฐาน

นอกจากนี้ยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร พร้อมทั้งตั้งทีมดับเพลิง (Fireman) ประจำแต่ละโรงงาน มีการจัดซื้อชุดผจญเพลิงภายใน และ มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำการซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยมีรูปแบบและแผน พร้อมใช้รหัสในการอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นรูปธรรมตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยของข้อบังคับกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้บริษัทได้จัดการอบรมด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งโครงการอบรมภายในสถานประกอบการ เช่น โครงการอบรม หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับลูกจ้าง การดับเพลิงขั้นต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และยังส่งเสริมบุคคลากรภายในองค์อบรมหน่วยกับงานภายนอก เช่น หลักสูตรอัพเดทและตีความกฎหมายใหม่ด้านความปลอดภัย สัมมนา Safety Thiland สู่ Safety Work เพื่อการดูแลสุขภาพลูกจ้าง การโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต เป็นต้น

อีกทั้งยังมีมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยอื่นๆ เช่น มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม การปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและถูกสุขอนามัยมากกว่าเดิม จัดทำแผนเพื่อปรับเปลี่ยนระบบไฟฉุกเฉินทั้งอาคารโรงงาน1 เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทได้รับความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่มีมาตรฐาน

ด้านคุณภาพชีวิต

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ได้แก่ การจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจำสถานที่ทำการตลอดเวลาทำการของบริษัทซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานประจำทุกคน เพื่อให้พนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเกิดโรคภัยจากการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตนอกเวลาทำการที่ดีด้วย บริษัทจึงได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานให้กับพนักงาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายที่ตนพึงมีพึงได้ และได้เข้าใจถึงการใช้สิทธิที่มีให้เป็นประโยชน์สูงสุดบริษัทยังคำนึงถึงสุขภาพทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดให้มีโครงการความร่วมมือกับธนาคารบริหารหนี้สินส่วนบุคคล โดยความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานได้บริหารหนี้สิน และปรับโครงสร้างหนี้ของตนเองที่มีนอกระบบ ดอกเบี้ยสูง ให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องและมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพทางการเงินดีขึ้น สภาพจิตใจดีขึ้น คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

ด้านการพัฒนาบุคคลากร

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้มีการจัดตั้ง “แม็ค อคาเดมี” (Mc Academy) เพื่อรับผิดชอบวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการที่จะทำให้บริษัทบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งการปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือในค่านิยมขององค์กร (Core Values) “Mc Way” เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งดังนี้

M Motivation = “จูงใจ” มีแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
C Commitment = “ยึดมั่น” ยึดมั่นในคำสัญญาต่อลูกค้าละคู่ค้า ตามหลักการดำ เนินธุรกิจด้วยความสุจริต
W Willingness = “เต็มใจ” ดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจในทุกส่วนของงานเพื่อมอบส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งสินค้าและบริการ
A Appreciation = “ให้เกียรติ” ชื่นชมและเคารพในการทำงานของเพื่อนพนักงานให้เกียรติและมีน้ำใจต่อกันทั้งภายในหน่วยงานและทั่วทั้งองค์กร
Y Yes-Minded = “ทำได้” คิดบวกต่อทุกเรื่องที่พบเจอพร้อมแก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์และเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งแม็ค อคาเดมี นี้มุ่งเน้นการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มพนักงานและทุกระดับ รวมถึงการจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และการเลื่อนตำแหน่ง (Promotion) สำหรับกลุ่มพนักงานขายโดยเฉพาะด้วย เพื่อยกระดับขีดความสามารถของพนักงานให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ และสอดคล้องกับการเจริญเติบโตและความต้องการของธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานอย่างจริงจัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 12 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงรวม 6,624 ชั่วโมง ซึ่งเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานต่อคนอยู่ที่ 11 ชั่วโมง

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานขาย ซึ่งถือเป็นพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทและกระจายอยู่ตามสาขาต่างๆ ของบริษัททั่วทุกพื้นที่ในประเทศ จึงได้มีการนำสื่อออนไลน์เข้ามาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารในรูปแบบของกลุ่ม Facebook Live ภายใต้ชื่อ Pooky Live สำหรับให้ผู้บริหารและพนักงานขายได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้พนักงานขายได้เข้ามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการขายให้เพื่อนพนักงานด้วยกัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานได้มีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ จากการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจำปี (Employee Opinion Survey (EOS) ) เพื่อที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้บริษัทเป็นสถานที่ทำงานที่มีความสุข (Happy Workplace) ยิ่งขึ้นรวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาสวัสดิการของพนักงาน โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (คกส.) ซึ่งเป็นผู้แทนของพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งอันเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อีกด้วย

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อม และมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

 1. ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพและได้มาตรฐาน ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร
 2. ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า การบริการ
 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 4. ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นที่วางใจของลูกค้า
 5. มีระบบการจัดการเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้าไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 6. รับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
 7. ให้มีระบบ/กระบวนการ ที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า และบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 8. ริเริ่มสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
 9. มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อผลิตสินค้า การใช้บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 10. สร้างช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2561 บริษัทเพิ่มความหลากหลายของสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยยังคงเน้นในเรื่องของคุณภาพ การใช้เส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ การออกแบบที่ทันสมัย พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่คำนึงถึงการใช้ชีวิตและกิจกรรมที่แตกต่าง ได้แก่ “Mc Biker Denim ‘Motorcycle Series’” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณสมบัติของชุดแข่งรถที่ผสมผสานความคล่องตัวไว้ในผ้ายีนส์ที่มีส่วนประกอบของ Kevlar เพิ่มความปลอดภัยและ Spandex และ T400 ที่เพิ่มความยืดหยุ่นและการคืนตัวของผ้า “Innerwear” เสื้อยืดผ้า Cotton 100% ในสไตล์มินิมอล รองเท้าผ้าใบ “Mc Selvedge Walker” มีการนำเอกลักษณ์ของยีนส์ริมแดงมาไว้ด้วยการแต่งเทปทอริม รวมถึงความร่วมมือกับ The Walt Disney Thailand จัดทำเสื้อ Sport Fashion คอลเลคชั่น Marvel ลิขสิทธิ์แท้ที่มีรูปทรงและดีไซน์ทันสมัย เสื้อแจ็คเก็ตสปอร์ต Perfect Hoodie โดยใช้เทคนิคสะท้อนแสง (Reflective) สำหรับโลโก้ด้านหน้าและพิมพ์เทคนิคอัดนูน (Emboss) ด้านหลัง สามารถนำมาสวมใส่ Mix&Match กับเสื้อผ้าอื่นได้อย่างลงตัว

นอกจากนี้บริษัทได้มีการขยายพื้นที่ในสาขาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2561 มีจำนวนสาขารวม 880 แห่ง ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างคล่องตัว และนำเสนอสินค้าใหมที่มีความหลากหลาย รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และความสนุกให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค บริษัทจึงได้มีการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าทาง Online ผ่านเว็บไซต์ mcshop.com และได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้มีจุดเด่น และ Feature ที่น่าสนใจหลายอย่าง ที่สวยงามเป็นสัดส่วนเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์การจับจ่ายออนไลน์อย่างง่ายและสะดวกสบาย

บริษัทได้ติดตั้งระบบ Customer Relationship Management (CRM) เพื่อรับสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้า ภายใต้ชื่อ “MC CLUB” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อสร้างประสบการณ์และความสนุกสนานแบบใหม่ในการซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้า
 2. เพื่อรู้จักลูกค้ามากขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้าหรือทำกิจกรรม Direct Marketing ต่างๆ
 3. มอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เช่น ระบบสะสมคะแนน MC Point, ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ

ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก MC CLUB ได้ฟรี โดยสมารถสมัครผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ร้านแม็คยีนส์ทุกสาขา และเว็บไซต์ http://mcclub.mcshop.com

นอกจากนี้เพื่อเป็นการเชื่อมต่อการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ บริษัทจึงได้จัดให้มีบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแบบ “Ship to Shop” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ mcshop.com สามารถเลือกรับสินค้าได้ที่ร้านแม็คยีนส์สาขาใกล้บ้าน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าได้ทันทีที่รับสินค้า และสามารถเลือกรับบริการหลังการขาย เช่น เปลี่ยนไซต์สินค้าหรือตัดความยาวของขากางเกงได้ทันทีที่ร้านค้าแม็คยีนส์

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีนโยบายกำจัดปัญหาที่เกิดจากกระบวนการการผลิต และกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ใส่ใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กำหนดนโยบายการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายการลดของเสียในกระบวนการการผลิต นโยบายการลดการใช้พลังงานในองค์กร นโยบายบำบัดของเสีย และนโยบายการพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น บริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อสังคม และเมื่อมีโครงการใหม่ๆ บริษัทจะให้คณะทำงานด้าน EHS เข้าร่วมในการให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ในส่วนของบริษัทย่อย ได้แก่ บจก. พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) และบจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ให้ความสำคัญ และมีการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต เช่น คุณภาพน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน และฝุ่นละอองจากการผลิต โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และ มีการดำเนินการเพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

1.1 การป้องกันและเฝ้าระวัง

1.1.1 คุณภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพสภาวะแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน เช่น คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ทำงาน (ฝุ่นละอองรวม,ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน) , ความดังของเสียง, แสงสว่าง ,และความร้อนในพื้นที่ทำงาน โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

1.1.2 คุณภาพน้ำ

บริษัท ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน และพร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มบริโภค โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

1.2 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการกากอุตสาหกรรม
บริษัท มีมาตรการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วแบ่งตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบก่อนส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำไปฝังกลบหรือบำบัดตามวิธีที่กฎหมายกำหนด

2. ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้

ทางบริษัทได้ตระหนักในเรื่องการให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยส่งพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม , ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี , โครงการพัฒนาบุคลากรในการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน , แนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม ,การจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการผลิต โรงงานทั้งหมดของบริษัทย่อย ไม่เคยมีข้อพิพาท หรือฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เคยได้รับการตักเตือนหรือปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอันได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แต่อย่างใด

บริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้าประเภท Light Jacket Hoodie ที่ผลิตจากผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติก โดยเพิ่มนวัตกรรมที่ทำให้ผ้ามีน้ำหนักเบา สามารถกันได้ทั้งลมและละอองน้ำ สวมใส่สบายเน้นความคล่องตัว เหมาะสมกับการใช้งานจริง ซึ่งการนำผ้ารีไซเคิลมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินโครงการเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการดังที่เคยปฏิบัติตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการประหยัดพลังงานในที่ทำงานด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างที่ใช้อยู่เดิมให้เป็นหลอด LED โครงการเอกสารภายในใช้กระดาษรียูส โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ทำงาน หรือ โครงการประหยัดไฟในช่วงเที่ยง เป็นต้น

7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จโดยสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วย การดำเนินนโยบายที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibility ) จึงยังคงได้รับการยึดถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่จะบริษัทตระหนักและดำเนินการมาจริงจังเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทดำเนินโครงการที่สำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติที่ ดังนี้

แม็คกรุ๊ปส่งมอบความสุขให้น้องที่หมู่บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทร่วมสนับสนุนโครงการ “คาราวาน - แรลลี่ กันฝนให้น้อง เห็นน้องสุข พี่สุขกว่า” เส้นทางกรุงเทพฯ - แม่แตง - เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งมอบอุปกรณ์กันฝน เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่น้องๆ และชาวบ้านที่หมู่บ้านห้วยกุ๊บกั๊บ ตามเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โครงการสนับสนุนชาวนาไทยให้มีระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัทร่วมเป็นสนับสนุนชาวนาไทยให้มีระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ โดยการรับซื้อข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ปลอดสานพิษ “ข้าวนกกระเรียง” ของเกษตรกรบ้านสวยสอ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดที่นกกระเรียงพันธ์ไทย สัตว์ที่ถูกบันทึกไว้ว่าสูญพันธ์ไปแล้วกว่า 50 ปี ได้กลับมาอาศัยและขยายพันธ์ตามธรรมชาติอีกครั้งด้วยกระบวนการทำนาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ที่ใส่ใจต่อวิถีชีวิตและธรรมชาติจึงได้ข้าวที่สะอาด อร่อย มีคุณค่าทางสารอาหารปราศจากสารเคมี พร้อมทั้งระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืนต่อไป จำนวน 15,000 กิโลกรัม สำหรับนำมาบรรจุภัณฑ์สำหรับเป็นของแถมให้แก่ลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าของบริษัท ภายใต้ชื่อ “Free Gift ข้าวนกกระเรียง Sarus Rice”

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่-รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่า ต่อสังคมภายใต้ความสมดุลทั้งด้านผลประกอบการและการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ทั้งสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปกป้องด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนของกิจการในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสร้างนวัตกรรมสำหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคในทุกกลุ่มทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่

นวัตกรรมยีนส์ MC COOL

ด้วยสภาพอากาศเมืองร้อนของประเทศไทย ซึ่งมีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กางเกงยีนส์ COOL DENIM นวัตกรรมยีนส์ MC COOL จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษของผ้า ที่ทำให้ผ้าคงอุณหภูมิร่างกาย (37 ºC) ซึ่งจะช่วยควบคุมเมื่ออุณหภูมิภายนอกมากกว่าร่างกาย และจะทำหน้าที่ไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม เนื้อผ้าจะดักเก็บอุณหภูมิและช่วยคงอุณหภูมิของร่างกาย อีกทั้งผ้ามีคุณสมบัติการระบายความชื้นที่เป็นกลไกที่สำคัญที่ทาให้ตัวผ้าแห้งเร็ว ทำให้รู้สึกสบายตัวตลอดเวลาที่มีการสวมใส่

นวัตกรรมพิเศษเสื้อยืด McT (McT Innovation)

McT เสื้อยืดที่สวมใส่ได้ทั้งชายหญิง ผลิตจากนวัตกรรมของเส้นใยผ้าและเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณสมบัติพิเศษทำให้สวมใส่ใส่สบาย เหมาะสำหรับทุกกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย

 • SoftTech เทคโนโลยีการ Brush ด้วยหัวแปรงที่ผลิตจากวัสดุพิเศษ ผ้า Micro Brush จึงมีขนที่ละเอียด ฟู แน่น คล้ายกำมะหยี่ให้ความรู้สึกนุ่มน่าสัมผัส
 • Dri - Balance นวัตกรรมการผลิตผ้า 2 ชั้น ชั้นในทอจากเส้นด้าย Microfiber Polyester ที่มีคุณภาพพิเศษในการดูดซับเหงื่อได้ดี และชั้นนอกทอด้วยเส้นใย Cotton ที่ช่วยระบายอากาศได้ดีทำให้ความรู้สึกแห้งสบายเวลาสวมใส่
 • Shimauma เทคโนโลยีการทอเส้นใย Cotton Comfort 100% จึงทำให้เนื้อผ้ามีความแน่นแต่เบา ผ้า Shimauma โดดเด่นด้วย Texture ลวดลายในตัวผ้า และมีความละเอียดนุ่มของเส้นใย ทำให้ได้สัมผัสที่นุ่มและเบาสบายเวลาสวมใส

นวัตกรรมผ้ากันยุง Anti - Mosquito

บริษัทคิดค้นนวัตกรรมเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันกับเสื้อเชิ้ตผ้าป้องกันยุง Anti - Mosquito ที่ผ่านกระบวนการตัดเย็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยเนื้อผ้าเคลือบสารเพอร์เมทริน (Permethrin) ซึ่งสังเคราะห์จากดอกเบญจมาศที่มีคุณสมบัติป้องกันยุง โดยไม่เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยได้ผ่านการทดสอบและรับรองแล้วว่าสามารถป้องกันยุงได้จริง